Undervisningstilbud

Kirkeligt orienteringsløb – en ny guide til de kirkelige retninger

Højskoledag ved sognepræst Hans Nørkjær Franch

Lørdag d. 9. september 2023
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

​I gamle dage sloges de kirkelige retninger om danskernes hjerter. I dag er det vanskeligt at få selv præster til at tilslutte sig et kirkeligt ”parti”. Det skyldes bl.a., at de ideologiske brudflader er anderledes, end de var engang: Fromheden er tilbage, aktivismen er allemandseje, og pludselig køber alle sogne højskolesangbøger. Hvad er der sket?

I foredraget vil Hans Nørkjær Franch trække nogle linjer i den nyere danske kirkehistorie og derigennem vise, hvordan fronterne mellem de kirkelige retninger har flyttet sig.

Særlig tydeligt er det blevet, hvordan der er sket en ny forbrødring på den folkekirkelige ”midtbane”. En midtbane, der på den ene side viser sig åndeligt og kulturelt konkurrencedygtig, men som på den anden side jævnligt truer med den totale teologiske udvanding – en slags ”gudelig svækkelse”.

Hans Nørkjær Franch er sognepræst i Aarhus Domkirke og tidligere grundtvigsk valgmenighedspræst i Lemvig. Han er desuden fast skribent på Kristeligt Dagblads netmedie Kirke.dk.

Pris for højskoledag inkl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest 9. august 2023

Kors i kirken – en mangfoldig billedhistorie om kirkens mest livskraftige motiv

Højskoledag ved pens. præst og lektor Birgitte Bech

Lørdag d. 7. oktober 2023
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

 Som nøglesymbol gennem 1700 år giver korset kontinuitet, men det finder stadigt nye udtryk som prisme for skiftende epokers teologi og tidsånd.

Foredraget tager afsæt i forhistorien om korsets svære vej fra fornedrelsens til sejrens symbol, som kom til at spille en langt større rolle i vestlig end i østlig kristendom. Herefter zoomes der ind på kors i dansk kirkekunst fra Jellingsten til nutid: bl.a. romanske solkors og kongekors, gotiske lidelseskrucifikser, eminente korbuekrucifikser og fortællende, figurrige Golgatascener, de fornemste billedskæreres værker. Et tema er her forbindelsen mellem livets træ og korset.

Med den danske guldalder blev korset næsten fortrængt, hvilket vækkelsesbevægelserne ændrede igen. I det grundtvigske miljø kom særligt det keltiske kors til ny værdighed. I selvransagelsen efter 2. verdenskrigs lidelser blev korset eneste uomgængelige motiv i den nu forenklede kirkekunst. Fra 70-erne kunne det være en direkte reference til verdens politiske vold. I dag kan kors uden for kirkens rum tjene både samfundskritik og satire.

Flere nutidige kunstnere undgår korset som et slidt, konventionelt symbol. Andre formår med overraskende originalitet at give det nyt liv. F.eks. har Erik Heide ”reddet” hundreder af kirkeudsmykninger med stadigt varierede kors, bl.a. inspireret af keltiske og romanske forfædre.

Foredragsholder er Birgitte Bech, som er en erfaren formidler med øjenåbnende teologiske og kunsthistoriske perspektiver. Hun er cand.theol. & mag. og har arbejdet bl.a. som folkekirkepræst og lektor, forfatter og kirkeguide.

Pris for højskoledag inkl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest 7. september 2023

Karen Blixen og kristendommen

Højskoledag ved cand.mag. Jørgen Stormgaard

Lørdag d. 4. november 2023
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

I Karen Blixens forfatterskab finder man talrige eksempler på en striks og moraliserende fortolkning af kristendommen, og det er tydeligt, at fortælleren forholder sig kritisk til dette standpunkt; men samtidig støder man på en positivt ladet fremstilling af de kristne budskaber, hvor der lægges vægt på det enkelte menneskes gudgivne egenskaber. ”Jeg ser ikke skæbnen for mig som en gud uden ansigt, for hvem mennesket må bøje sig i frygt og bæven. For mig ligger menneskets skæbne i samspillet mellem dets væsen og dets omgivelser,” sagde Karen Blixen i 1959.

I Den afrikanske farm lyder det således: ”Stolthed er Bevidstheden om, og Troen på den tanke, som Gud havde, da han skabte os. For den stolte Mand er denne Tanke altid nærværende, at det er hans Mål at fuldbyrde den.” Gud skal være vores egentlige pejlemærke – ikke de holdninger, den moral og de fordomme, vi møder hos vores omgivelser.

Foredragsholder Jørgen Stormgaard er uddannet cand.mag. i fransk og engelsk. Han har i en længere årrække undervist på forskellige uddannelsesinstitutioner, bl.a. Københavns Universitet, og sideløbende holdt foredrag og kurser om Karen Blixens liv og forfatterskab. Han er desuden forfatter til bogen Guds plan – Karen Blixen og kristendommen (2010) samt tre andre bøger om Blixens liv og forfatterskab.

Pris for højskoledag inkl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest 4. oktober 2023

Nihilister, kældermennesker og hellige dårer
– Dostojevskijs litterære udforskning af kristentroens fordringer og vilkår

Højskoledag ved lektor Tine Roesen

Lørdag d. 13. januar 2024
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

Få forfattere har skildret kristentroens udfordringer så stærkt og uforglemmeligt som russiske Fjodor Dostojevskij (1821-1881). De fleste af hovedpersonerne i hans store romaner enten kan eller vil ikke tro. Ofte argumenteres både udførligt og overbevisende imod troens mulighed, og hans kristne skikkelser har umiddelbart ikke meget at skulle have sagt. Hvordan hænger det sammen med Dostojevskijs egen tro og hans håb om at påvirke udviklingen i Rusland i positiv retning?

Som foredraget vil vise, er svaret ikke enkelt, men hænger tæt sammen med Dostojevskijs menneskeopfattelse og forpligtethed på en radikal litterær realisme. Og måske også med hans insisteren på, at ytringsfrihed for alle vil tjene sandheden bedst.

Ud over en generel introduktion til Dostojevskij, hans forfatterskab og poetik vil eksempler fra flere af hans værker blive inddraget.

Tine Roesen er lektor i russisk litteratur ved Københavns Universitet og oversætter af både ny og klassisk russisk litteratur. I 2021 udgav hun på Aarhus Universitetsforlag bogen Dostojevskij. En introduktion, som blev belønnet med Georg Brandes-prisen.

Pris for højskoledag inkl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest 13. december 2023

Kan gammeltestamentlig vin hældes på nye flasker?

Højskoledag ved sognepræst, ph.d. Mette Behrndtzlektor Tine Roesen

Lørdag d. 3. februar 2024
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

Vejet og fundet for let – forbuden frugt – Herren er min hyrde, mig skal intet fattes! Der er flere kendte vendinger fra Det Gamle Testamente, og disse kan man som læser, kirkegænger eller noget helt tredje have et nært forhold til.

Nu er sproget imidlertid en dynamisk størrelse, der tager farve af den tid, det bliver brugt i. I 2020 valgte Bibelselskabet derfor at udgive hele Bibelen på nudansk. Bag denne lå et større arbejde, hvor oversætterne var særligt optaget af at få oversat de gammeltestamentlige tekster til et enkelt, mundret og nutidigt dansk. De nytestamentlige skrifter var nemlig allerede blevet oversat tidligere.  

Men kan Det Gamle Testamente overhovedet gives et moderne udtryk? Kan det hældes på nye flasker? Det ser vi nærmere på denne højskoledag, hvor der bl.a. vil være nogle sjove, skæve og spændende eksempler på, hvordan der kan pustes nyt liv og ny forståelse i Det Gamle Testamente. Derudover vil nogle af de udfordringer, der følger med, når man gerne vil modernisere gamle bibelske tekster blive afsløret.

Foredragsholder Mette Behrndtz er ph.d. og sognepræst i Nørre Lyndelse Kirke. Hun er særligt optaget af Det Gamle Testamente og har været en del af holdet bag Bibelen 2020 og Bibelen til konfirmander. Desuden underviser hun på Fyens Stifts 3-årige forløb for voksne, Teologisk Uddannelse Fyn.

Pris for højskoledag inkl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest 3. januar 2024

Hvad fortæller Bibelen om at være i eksil?

Højskoledag ved dr.theol. og lektor Frederik Poulsen

Lørdag d. 2. marts 2024
Kl. 10.00-14.00 i Fredens Kirkes sognehus

Eksil og migration er nøglemotiver i mange af Bibelens fortællinger. Adam og Eva uddrives af paradis, Abraham og hans familie flakker rundt som fremmede, og den store fortælling om udfrielsen af Egypten under Moses forudsætter et liv i fangenskab. Hvorfor er netop det emne kommet til at præge de bibelske skrifter så markant? Og hvilken betydning har opholdet i eksil?

I foredraget får vi et indblik i de historiske erfaringer af Jerusalems ødelæggelse for 2600 år siden og bortførelsen til Babylon – erfaringer, som har formet tilblivelsen af de gammeltestamentlige tekster. Dernæst en gennemgang af en række centrale eksempler på forskellige syn på livet i det fremmede. Det er for eksempel Josef og hans brødres succesrige tilværelse i Egypten og profeten Esajas’ beskrivelse af eksilet som et ”sort hul”. Der vil også blive sat fokus på, hvordan historierne om brodermorderen Kain og profeten Jonas afspejler almenmenneskelige oplevelser af fordrivelse og åndelig rodløshed.

Frederik Poulsen er dr.theol. og lektor i Det Gamle Testamente ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Han er optaget af eksil i Bibelen, Esajas’ Bog og Det Gamle Testamente som kristen bog. Hans seneste bog er Josef og brødrene (Vandkunsten 2022).

Pris for højskoledag inkl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest 2. februar 2024